תקנון האתר – תנאי שימוש ופרטיות

כללי

 1. ברוכים הבאים לאתר "SMART WILL – דואגים לעתיד שלך בחכמה" (דומיין: smartwill.co.il ). (להלן: "האתר"). האתר בבעלות "חברת עורכי דין דניאל חנה" (להלן:"החברה") ומופעל על ידה.
 1. השימוש באתר לרבות רכישת שירותים באמצעות האתר כפופים ל"תקנון האתר -תנאי השימוש", וכמו כן ל"מדיניות הפרטיות של האתר" דנן (להלן: "תנאי השימוש"). הינך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בעיון רב בטרם השימוש באתר.
 2. תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.
 3. השימוש באתר ו/או רכישת שירותים מהחברה מותרים לבגירים בני 18 שנים ומעלה ובעלי כשירות משפטית בלבד.
 4. האתר נועד לשימוש אישי-פרטי בלבד, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ו/או כל שימוש אחר החורג משימוש אישי גרידא.
 5. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בינך ו/או מי מטעמך (להלן גם: "המשתמש") לבין האתר ו/או החברה, ומהווים הסכם לכל דבר ועניין בין המשתמש לבין החברה. עצם השימוש באתר על-ידך ו/או על ידי מי מטעמך, בכל דרך שהיא, לרבות, אך לא רק, כניסה לאתר, מעבר בין דפיו, קריאת תוכן, מענה על שאלות, הוספת תגובה, שליחת מידע מכל סוג שהוא וכו',  מהווה מצידך הצהרה כי אתה ו/או משתמש מטעמך, בגיר בן 18 שנים ומעלה וכשיר משפטית, וכמו כן מהווה קיבול מצדך של תנאי השימוש באתר, והסכמתך לכל האמור בהם.
 1. תנאי השימוש חלים עליך ו/או על כל משתמש אחר מטעמך שעושה שימוש מכל סוג שהוא באתר, ולרבות גלישה ו/או קריאה ו/או שימוש במידע ו/או השגת מידע ו/או שליחת מידע ו/או פרסום מידע, המלצה או תגובה ו/או כל שימוש אחר (להלן: "המשתמש"), בין אם יצרת קשר עם האתר ובין אם לאו.
 2. במקרה של הפרת איזה מתנאי השימוש ו/או התנהלות בלתי הולמת מצד משתמש כלפי האתר ו/או מכל סיבה אחרת שלדעת החברה מצדיקה זאת, מוקנית לחברה הזכות לחסום את גישתך לאתר בכל עת וללא כל הסבר, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. תנאי השימוש מתווספים לכל הוראה מחייבת אחרת המצויה באתר ו/או בהתקשרות נוספת בינך לבין החברה, אם וכל שקיימת. בכל מקרה של סתירה בין תנאי האתר לבין התחייבות מתוקף התקשרות אחרת בינך ובין החברה, תנאי ההתקשרות האחרת יגברו.

 

תוכן האתר

 

 1. האתר כולל מידע, תכנים, מאמרים, פסקי דין וכו' מתחום המשפט ומתחומים נוספים (להלן:"התכנים באתר"). האתר אינו אחראי לאיכות התכנים באתר ו/או מתחייב לכך שהתכנים באתר מדוייקים ו/או עדכניים ו/או מנוסחים בצורה מקצועית (להלן:"איכות התכנים באתר") .
 2. התכנים באתר הם לצורך רכישת ידע אישי כללי, ולכן, אין להסתמך עליהם כתחליף לייעוץ משפטי פרטני ועדכני מעורך דין מוסמך (להלן: "ייעוץ משפטי").
 3. האתר אינו אחראי לאופן שבו אנשי מקצוע ששמם מופיע באתר ו/או עושים שימוש באתר, מציגים את עצמם ו/או מפרסמים תכנים מכל סוג, לרבות השכלתם, הכשרתם, ניסיונם המקצועי, סוגי השירותים שהם מוסמכים להעניק וכיו"ב. האחריות לבדיקת נכונות פרטים אלו ואחרים ו/או הסתמכות עליהם היא באחריות המשתמש בלבד.

 

אחריות

 

 1. השימוש באתר ו/או בתכני האתר הוא על אחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש בלבד, ובכל מקרה אינו מהווה, ייעוץ משפטי מעורך דין מוסמך ו/או תחליף לייעוץ משפטי מעורך דין מוסמך ו/או המלצה מצד האתר.
 2. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר ו/או עקיף שיגרם למשתמש האתר ו/או למי מטעמו עקב השימוש בתכנים באתר, מידע ו/או המלצות על נותני שירות ובעלי מקצוע ששמם מופיע באתר.
 3. האתר אינו אחראי לטיב השירותים המשפטיים שהמשתמש ו/או מי מטעמו יקבלו מצדדי ג' המפורסמים באתר או ששמם מופיע באתר, גם במקרים בהם האתר ו/או משתמש אחר המליץ על נותן השירות ו/או קישר בין נותן השירות לבין המשתמש (בתשלום או ללא תשלום).
 4. כל התגובות וההמלצות המופיעות באתר, לרבות תגובות והמלצות שכתב מי ממשתמשי האתר, משקפות את דעתם של כותבי ההמלצות בלבד. האתר אינו מתחייב ו/או אחראי למהימנות ההמלצות ו/או התגובות – כולן או חלקן, ולפיכך כל הסתמכות של משתמש ו/או מי מטעמו לצורך קבלת שירותים מעורך דין ו/או איש מקצוע ו/או נותן שירות מסויים כתוצאה מהאמור בתגובות ובהמלצות המופיעות באתר הינה באחריות המשתמש בלבד.
 5. האתר אינו מתחייב לפעול באופן סדיר וללא הפסקות או הפרעות כלשהן, תהא הסיבה לכך אשר תהא, ו/או להיות חסין מפני גישה בלתי חוקית על ידי צד שלישי.
 6. בשום מקרה האתר לא יהיה אחראי בצורה כלשהי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, ישיר ו/או עקיף, מכל סוג שהוא, לרבות ממוני או בלתי ממוני, שייגרם למשתמש עקב שימוש באתר ו/או בתוכן ו/או תקלות באתר ו/או פנייה לעורך דין או איש מקצוע המופיע באתר ו/או בגין השימוש בכל מידע שתבחר מרצונך לשלוח אל האתר ו/או לפרסמו באתר.  
 7. משתמש שיפר את תנאי השימוש ישפה את האתר ו/או החברה בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרם למי מהם כתוצאה מההפרה, לרבות תשלום שכר טרחת עורך דין, הוצאות משפט וכו'. התחייבות זו תחול בין אם האתר ו/או החברה יהיו צד רשמי להליך המשפטי ובין אם לאו.

 

עריכת שינויים באתר

 

 1. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות בכל עת את התוכן, כולו או מקצתו, מבנהו, מראהו, עיצובו וכל פרט אחר הקשור בו, לרבות את זמינות השירותים והתוכן המצויים באתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובלא כל צורך להודיע על כך מראש. 
 2. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר ו/או לשנות ו/או לערוך לפי ראות עיניו, כל תוכן, כולו ו/או חלקו, בין תוכן שהעלו עסקים ו/או משתמשים ובין כל תוכן של האתר עצמו, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי, ולרבות לדרוש תשלום עבור שירותים כלשהם וכל החלטה אחרת הנוגעת לפעילות האתר ואופי השירותים המוצעים בו.
 3. האתר שומר לעצמו את הזכות בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי להפסיק לתת שירותים למשתמש זה או אחר ו/או לסגור את האתר וזאת ללא צורך במתן התראה מראש.
 4. הנך מאשר כי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה בגין כל שינוי באתר ו/או בתוכנו.

 

קישורים לאתרי צד שלישי, פרסומות ומחירים מומלצים

 

 1. האתר לא יהיה אחראי לכל פניה ו/או התקשרות ו/או כל עניין הקשור לקשר שבינך לבין עורך דין ו/או בעל מקצוע ו/או נותן שירות המופיע באתר, אם וככל שייוצר. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין לראות באתר כמי שממליץ או מעודד פניה לטיפול משפטי ו/או לשירות מעורך דין ו/או בעל מקצוע ו/או נותן שירות שפרטיו מופיעים באתר.
 2. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים של צד שלישי כלשהו (להלן: "אתרי צד שלישי"). אין לראות בקישורים אלו המלצה לשימוש באתרים אלה. האתר לא יהיה אחראי לתוכן הקיים באתרי צד שלישי ו/או למדיניות הפרטיות שלהם ו/או למהימנות המידע המתפרסם בהם ו/או לכל נושא אחר הקשור לאתרי צד שלישי.
 3. האתר יהיה רשאי לכלול באתר פרסומות ומידע מסחרי מכל סוג שהוא, וזאת במועדים ובהיקף שייראה לו מתאים ונכון על-פי שיקול דעתו הבלעדי. כמו כן, האתר יהיה רשאי להתיר לצדדים שלישיים לפרסם באתר פרסומות ומידע מסחרי כאמור, וזאת בתנאים שהאתר ימצא לנכון, ולרבות פרסומות הכוללות קישור אל אתר של צד שלישי. בכל מקרה, אין לראות בפרסומות המופיעות באתר כאמור, המלצה או עידוד לרכוש מוצר ו/או שירות כלשהו. האתר לא יהיה אחראי לרכישה של מוצר ו/או שירות באמצעות ו/או בעקבות הפרסומות כאמור ו/או לכל עניין הקשור לשימוש שיעשה המשתמש באתרי צד שלישי.
 4. למען הסר ספק, האתר ו/או החברה לא יהיו צד לשום עסקה בינך לבין גורמים כלשהם המפורסמים באתר.

 

קניין רוחני וזכויות יוצרים

 

 1. כל זכויות היוצרים וכל זכויות הקניין הרוחני הגלומות באתר, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה בתוכנו, כולו ו/או חלקו, בעיצובו, בגרפיקה, באלמנטים, בלוגו ו/או ובסימני המסחר ו/או בכל אלמנט אחר המהווה יצירה או זכות קניין רוחני, הינם בבעלותו הבלעדית של האתר.
 2. חל איסור לעשות שימוש כלשהו בתוכן כלשהו ו/או בזכות היוצרים ו/או בקניין הרוחני של האתר, ובכלל זה חל איסור להפעיל, במישרין או בעקיפין, כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר.

 

רכישת שירותים

 

 1. רכישת השירות והתשלום עבורו על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו, מהווה הסכמה של המשתמש לכך שהחברה תעניק לו את השירות.
 2. בתוך 3 ימי עסקים מיום רכישת השירות, נציג מטעם החברה יצור קשר עם המשתמש על מנת לקדם את מתן השירות עבורו שילם המשתמש.
 3. כתנאי לביצוע חלק מהשירותים, יידרש המשתמש לקיים פגישה עם עורך דין נציג החברה ו/או לקיים שיחת היוועדות חזותית עם עורך דין נציג החברה לצורך חתימה על מסמכים משפטיים שונים לרבות יפוי כח, הסכם שכר טרחה וכו'.
 4. החברה לא מתחייבת להעניק למשתמש את השירות שרכש, מכיוון שיתכנו מקרים בהם החברה תהיה מנועה להעניק למשתמש את השירות שרכש וזאת בשל מניעה חוקית ו/או עקב נסיבות שאינן תלויות בה ו/או עקב נסיבות שאינן בשליטתה וכיו"ב. במקרים כאלו החברה תשיב למשתמש את מלוא התשלום ששילם עבור השירות  בתוך 14 ימי עסקים לכל היותר.
 1. משתמש שיבקש לבטל רכישה יהיה רשאי לעשות זאת בתוך 2 ימי עסקים מיום תשלום שכר הטרחה בפועל. במקרים כאלו החברה תשיב למשתמש את מלוא התשלום ששילם עבור השירות.
 2. החברה לא תשיב ו/או תפעל להשבת אגרות למשתמש שיבטל רכישה בהתאם לתנאי השימוש, והוא יהיה רשאי לפעול בעניין בכוחות עצמו.
 3. החברה לא תשיב למשתמש שביטל רכישה, תשלומים ששולמו עבור שליחויות גם אם השליחויות לא בוצעו בפועל.
 4. כל המחירים שמופיעים באתר ו/או בהסכם שכר הטרחה כוללים מע"מ כדין.
 5. תשלום אגרות בגין השירות יחולו על המשתמש וישולמו על ידו מראש ובנוסף לתשלום עבור השירות שרכש, וכתנאי מקדמי למתן השירות.
 6. תשלום עבור שירותי שליחים יחולו על המשתמש וישולמו על ידו מראש ובנוסף לתשלום עבור השירות שרכש, וכתנאי מקדמי למתן השירות.

 

כללי

 

 1. האתר רשאי מפעם לפעם לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש ולרבות את מדיניות הפרטיות. אם ייעשה שינוי מהותי בתנאי השימוש כאמור, האתר ימסור עדכון על כך על ידי פרסום הודעה בעמוד הבית של האתר. כל שימוש באתר לאחר עדכון התנאים יחשב כהסכמה מצדך לתנאים החדשים.
 2. החברה זכאית למכור את זכויותיה באתר, כולן או חלקן, ולעשות כל עסקה בקשר לאתר בלא צורך בקבלת הסכמתך, ומבלי שתהיה לך כל טענה או דרישה בגין כך. כמו כן, זכאית החברה להסב הסכם זה לכל צד שלישי.

 

דין חל וסמכות שיפוט

 

 1. על השימוש באתר ו/או מדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל ענין ו/או מחלוקת הנובעים מהשימוש באתר ו/או הנוגע למדיניות הפרטיות של האתר יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בתל אביב – יפו.

 

מדיניות הפרטיות של האתר

 

 1. "מדיניות הפרטיות" של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר – תנאי השימוש באתר.
 2. אינך חייב להשתמש באתר, אך שימושך באתר מהווה הסכמה מצדך כי האתר יאסוף, ישמור וישתמש במידע אודות השימוש שלך באתר (להלן: "נתוני הגלישה").
 3. הנך מאשר כי ידוע לך שנתוני הגלישה נאספים ונשמרים באופן אוטומטי במאגר המידע של האתר במהלך שימושך באתר. איסוף נתוני הגלישה ושמירתו ייעשו על-פי בחירת האתר בעזרת "עוגיות" (cookies) ו/או באמצעות איסוף של הקלקות (Hits) ו/או בכל אמצעי חוקי אחר, קיים או עתידי, על פי בחירת האתר.
 4. נתוני הגלישה כוללים, בין היתר, מידע שעניינו סוג הדפדפן איתו גלשת, כתובת ה- IP שלך, כתובת URL, מיקומך הגיאוגרפי, שעות ומשך השימוש, היסטוריית השימוש, איזה מידע חיפשת, באיזה דפים מידע ותוכן באתר עיינת ובמשך כמה זמן, מאיזה אתרים הגעת לאתר ולאיזה אתרים גלשת מהאתר, על איזה קישורים לחצת, איזה טפסים שלחת וכל נתון גלישה אחר הקשור בשימוש באתר.
 5. הנך מסכים כי האתר ישמור את נתוני הגלישה ללא מגבלת זמן ויעשה בהם שימוש, כולם או חלקם, על-פי בחירתו, לצורך שיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר בכל דרך שהאתר יימצא לנכון, ולרבות לצורך פניה אישית מהאתר אליך, לצורך הצגת תוצאות ותוכן ספציפיים הרלוונטיים לדעת האתר לגביך, לצורך התאמת הפרסומת המוצגות לך באתר, לצורך התאמת המוצרים והשירותים המוצעים לך באתר ולצורך כל פעולה אחרת שעשויה לשפר ולייעל את חווית הגלישה באתר, וזאת על-פי שיקול דעתו של האתר.
 6. האתר מאפשר לך לשתף את האתר במידע אישי אודותייך, לרבות (אך לא רק), גילך, מינך, פרטי מגורים, פרטי דוא"ל, מצב משפחתי, השכלה, ועוד (להלן: "מידע אישי").
 7. הנך מצהיר ומאשר כי ידוע לך שלא חלה עלייך כל חובה לחשוף ולשלוח אל האתר מידע אישי כלשהו, אך במידה ותבחר לעשות כן ותשלח אל האתר מידע כאמור, הדבר יהווה הסכמה מצדך לשמירת המידע במאגר המידע של האתר, ולשימוש בו כמפורט בהמשך. הסכמתך זו חלה לגבי כל מידע אישי שתבחר לשלוח אל האתר, יהא אופיו אשר יהא, ובכל דרך שבה תבחר לשלוח אותו, ולרבות, אך לא רק, באמצעות טפסים ושאלונים המצויים באתר, והמאפשרים לך להשיב על שאלות תוך חשיפת מידע אישי ולשלוח מידע אישי זה אל האתר. מובהר כי הסכמתך לאפשר לאתר לשמור מידע אישי ולהשתמש בו, חלה גם לגבי מידע אישי שהאתר יישלח אליך בעקבות שליחת מידע כאמור מצדך אל האתר, ובכלל זה תשובות של עורכי דין ו/או נותני שירות אליך.
 8. כמו כן האתר יהיה זכאי לעשות שימוש במידע האישי לצורך פניה יזומה אליך על ידי האתר בהצעה לשירותם ומוצרים, וכן לצורך כל אחד מהשימושים האחרים המותרים כאמור לעיל, בקשר לשימוש במידע שעניינו נתוני הגלישה שלך.
 9. הנך מסכים לקבל מהאתר הודעות שישלחו באמצעות דוא"ל, הכוללות תכנים בנושאים שבהם האתר עוסק וכן חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות הקשורות באתר. אם אין ברצונך להמשיך ולקבל כל חומר פרסומי כאמור, הינך רשאי לבקש מהאתר כי יגרע אותך מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה, וזאת ע"י הקלקה על הקישור הנלווה לכל ההודעות שישלחו, ופעולה בהתאם להוראות שיופיעו.
 10. האתר מחובר לרשת האינטרנט העולמית ונוקט בכל האמצעים הסבירים לאבטחת המידע ומניעת חדירות בלתי מורשות מצדדים עויינים. ואולם, מטבע הדברים האתר אינו יכול לאבטח את האתר באופן מושלם מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים במידע המצוי באתר. ידוע לך שאין ביכולתו של האתר להבטיח ביטחון מוחלט על אבטחת המידע ולכן אין החברה מתחייבת שהמידע האישי ונתוני הגלישה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.
 11. האתר לא יהיה אחראי לאבטחת המידע האישי אצל צדדים שלישיים אליהם מסר את המידע האישי על-פי הסכמתך.
 12. כאמור, האתר מאפשר למשתמש לשתף מידע אישי אודותיו. המידע האישי שנאסף ו/או נתוני הגלישה נמסרים לעובדי האתר ו/או לנותני שירות של האתר  עליהם חלה חובת סודיות.

האתר לא יעביר לצדדים שלישיים מידע אישי ו/או נתוני גלישה אודות המשתמש אלא במקרים המפורטים להלן:

 • במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין האתר שתחייב את חשיפת פרטי המשתמש.
 • המשתמש עשה שימוש באתר שימוש אסור על פי דין.
 • ניתן צו שיפוטי המורה לאתר למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי.
 1. הנך מאשר שידוע לך כי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הנך זכאי לעיין בעצמך או על ידי מי שהורשה בכתב מטעמך במידע שהאתר שומר אודותיך, וכי הנך זכאי לפנות אל האתר ולבקש לתקן מידע שגוי ככל שתמצא כזה, לעדכנו וכן למחוק את כל המידע האישי אודותיך. מובהר כי לא יימחק ולא ישונה מידע הנוגע לתיעוד פעולותיך באתר, אך לא ייעשה כל שימוש במידע זה. את הפנייה בבקשות לתיקון או מחיקת המידע עליך לבצע באחד מאמצעי הקשר הבאים: דוא"ל __________; דואר רשום אל ______________________; פקס מס' __________;
 2. האתר רשאי מפעם לפעם לעדכן ו/או לשנות את מדיניות הפרטיות. אם ייעשה שינוי מהותי במדיניות הפרטיות, האתר ימסור על כך עדכון באמצעות פרסום הודעה בעמוד הבית של האתר. כל שימוש באתר לאחר עדכון התנאים יחשב כהסכמה מצדך לתנאים החדשים.
 • דין חל וסמכות שיפוט
 1. על השימוש באתר ו/או מדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל ענין ו/או מחלוקת הנובעים מהשימוש באתר ו/או הנוגע למדיניות הפרטיות של האתר יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בתל אביב – יפו.